Adeiladwyr Iaith i blant 0-3 oed

Click to enlarge the sample images:

Adeiladwyr Iaith i blant 0-3 oed sample image
Adeiladwyr Iaith i blant 0-3 oed sample image
Adeiladwyr Iaith i blant 0-3 oed sample image
Adeiladwyr Iaith i blant 0-3 oed sample image
Adeiladwyr Iaith i blant 0-3 oed sample image

Adeiladwyr Iaith i blant 0-3 oed

£24.00

Please select a Format

Mae’r llyfr newydd ac ymarferol hwn yn rhoi cyngor manwl a gweithgareddau i hybu siarad a gwrando babanod a phlant ifanc. Mae wedi ei ysgrifennu’n ofalus i gyd-fynd gyda’r EYFS a’r adolygiad dwy flynedd. Mae’n llawn gwybodaeth am ddatblygiad cyfathrebu, cerrig milltir datblygiadol nodweddiadol, amserlenni arsylwi i gefnogi eich asesiad, cynllunio a monitor cynnydd plant a syniadau syml, hwyliog sy’n hawdd eu gweithredu mewn sefyllfaoedd bob dydd.

Ymysg y pynciau dan sylw mae:

 • Beth yw cyfathrebu?
 • Annog rhyngweitho rhwng oedolyn a phlentyn priodol
 • Datblygu chwarae ar gyfer iaith
 • Darparu amgylchedd sy’n gyfeillgar i blant i gefnogi sylw a gwrando
 • Helpu plant i ddatblygu eu dealltwriaeth o iaith a rhesymu geiriol
 • Annog plant i siarad ac oedolion i wrando!
 • Rhannu llyfrau, defnyddio rhigymau i ddatblygu iaith a llythrennedd cynnar
 • Gweithio gyda rhieni

This new and practical book provides detailed advice and activities to promote the speaking and listening of babies and young children. It has been carefully written to tie in with the EYFS and the two year review. It is full of information about communication development, typical developmental milestones, observation schedules to support your assessment, planning and monitoring of children’s progress and simple, fun ideas which are easy to implement in everyday situations.

Amongst the topics covered are:

 • What is communication?
 • Encouraging appropriate adult-child interaction
 • Developing play for language
 • Provide child friendly environments to support attention and listening
 • Helping children develop their understanding of language and verbal reasoning
 • Encouraging children to talk and adults to listen!
 • Sharing books, using rhymes to develop language and early literacy
 • Working with parents

Order securely online today
We accept Mastercard and Visa, or invoice for organisations

Reviews